algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

volg je natuur - natuurworkshops

Artikel 1 - De overeenkomst

1.1) Deelname aan één van de workshops betekent akkoord gaan met onderstaande algemene voorwaarden.

1.2) Je volgt de workshop volledig op eigen risico. Voer de oefeningen en activiteiten uit met respect voor je lichaam zonder grenzen te overschrijden.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten of beperkingen onmiddellijk te melden aan de begeleider(s). Deelneming is alleen mogelijk als je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts, specialist of therapeut over deelname.

 

Artikel 2 - Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde deelname bedrag minimaal een week voor aanvang van de workshop te betalen via overschrijving naar bankrekeningnummer: NL54 TRIO 0197908748 t.n.v. S.A. van den Boogaart, Renkum.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Volg je Natuur het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.3) Het afmelden voor een workshop is kosteloos mogelijk tot 6 weken voor aanvang. Bij afzegging tot 4 weken voor de workshop is 25% van het workshop-bedrag verschuldigd. Tot vier weken voor de workshop is restitutie niet meer mogelijk. Wel kun je een andere deelnemer regelen en in jouw plaats laten gaan. De afmelding/vervanging van de deelnemer moet door Volg je Natuur worden bevestigd.

 

Artikel 3 - Uitsluiting

3.1) Volg je Natuur heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een workshop te weigeren, als de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Volg je Natuur heeft het recht de toegang tot de workshop, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 4 - Annulering door Volg je Natuur

4.1) Volg je Natuur heeft het recht zonder opgave van redenen de workshop en/of workshoplocatie te wijzigen.

4.2) Volg je Natuur heeft het recht zonder opgave van redenen de workshop te annuleren.

 

Artikel 5 - Wijzigingen

Volg je Natuur behoudt zich de vrijheid voor deze algemene voorwaarden en de workshoptijden,  -locatie en -data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1) Volg je Natuur verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

6.2) Volg je Natuur is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na workshop.

 

Artikel 7 - Privacyverklaring en -beleid

Klik hier om onze privacyverklaring en -beleid te lezen.


Artikel 8 - Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Volg je Natuur betreffende deelname aan workshops of andere activiteiten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Volg je Natuur.


Volg je Natuur

juni 2018


CONTACT

Volg je Natuur

Stationsweg 60 Ede

info@volgjenatuur.nu

06-47570988